PVC วอเตอร์สต๊อป (แบบพิเศษ)

เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในพื้นที่บริเวณรอยต่อที่มีปัญหาในการเข้าแบบ หรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้วอเตอร์สต๊อป (Waterstop) แบบปกติวางทะลุไม้แบบออกมาได้ เช่น งานรอยต่อระหว่างพื้นกับพื้น เป็นต้น

Showing all 2 results

Showing all 2 results